مقالات فروشگاه

تجهزات پزشکی و نانو
تجهزات پزشکی و نانو
: 56 - : 1399/02/23 - : 266
1399/02/23
تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در سلامتی چالش عصر حاضر
تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در سلامتی چالش عصر حاضر
: 53 - : 1399/02/21 - : 285
1399/02/21
آشنایی با ساکشن
ساکشن برای تخلیه مایعات وخو آبه ها شکم استفاده میشودتاناللبییزرذذذدددئدئددددنننننننننن
: 37 - : 1398/10/17 - : 260
1398/10/17
کارکرد ساکشن
دستگاه ساکشن(Suction) دستگاهی که توسطپمپ مکشو با ایجادخلاءباعث ایجاد فشار منفی شده و هوا و مایعات را ...
: 34 - : 1398/10/16 - : 392
1398/10/16
آشناییاکشن با دستگاه س
دستگاه ساکشن(Suction) دستگاه ساکشن برقی در زمره تجهیزات پزشکی میباشد این دستگاه در بیمارستانها ومراکز ...
: 33 - : 1398/10/16 - : 268
1398/10/16
اکسیژن ساز
برای بهبود شرایط تنفس باید از دستگاه اکسیژساز استفاده نمود
: 30 - : 1398/10/14 - : 391
1398/10/14